Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Лисянської селищної ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ           

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Лисянської  селищної ради (далі – Центр) є структурним підрозділом виконавчого комітету Лисянської  селищної  ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).           

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Лисянською  селищною  радою (далі – Рада).           

1.3. Центр у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями  голови, цим Положенням  та іншими нормативно-правовими актами.

2.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ           

2.1. Основними завданнями Центру є:           

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;           

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;           

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.           

4) захист персональних даних;           

5) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;           

6) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної-особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;           

7) формування та ведення реєстру територіальної громади, реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;           

8) організація надання адміністративних послуг суб'єктам звернень через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг і отриманням суб'єктами господарювання документів дозвільної характеру.           

9) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;           

10) надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;           

11) взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;           

12) приймання та видача документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства;           

13) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;           

14) здійснення заходів з підвищення кваліфікації державного реєстратора, який здійснює повноваження з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та речових прав на нерухоме майно, спеціаліста з питань формування та ведення реєстру територіальної громади, інших працівників відділу, проведення відповідних нарад, семінарів;           

15) надання відомостей з Державного земельного кадастру;           

16) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України,  прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.           

2.1. У центрі надання адміністративних послуг послуги надаються адміністратором центру, у тому числі шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги у центрах надання адміністративних послуг не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть надаватися через центр надання адміністративних послуг посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень з органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг.           

Надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є Лисянська селищна рада (її виконавчі органи або посадові особи), здійснюється виключно через центр надання адміністративних послуг.           

2.3. У Центрі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням Лисянської селищної ради.           

2.4. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.           

2.5. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках, передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ           

3.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.           

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.           

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.           

3.4. Взаємодіє із суб’єктами надання адміністративних послуг, інших територіальних громад в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

4. СТРУКТУРА           

4.1. Штатний розпис та структура відділу ЦНАП затверджуються у встановленому порядку рішенням селищної ради.           

4.2. Очолює Центр начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг», на якого покладається обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва відділу ЦНАП та відповідальності за організацію його діяльності.           

4.3. У структурі Центру передбачені посади начальника, державних реєстраторів,  адміністраторів та головного спеціаліста, які призначаються на посаду та звільняються з посади Лисянським селищним головою в установленому законодавством порядку.  

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ           

5.1. Центр очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади Лисянським селищним головою  в установленому законодавством порядку.           

5.2. Основні завдання начальника відділу:           

1) здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між працівниками та визначає ступінь їх відповідальності;           

2) визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;           

3) представляє Центр у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;           

4) несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;           

5) організовує та контролює виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови;           

6) планує роботу Центру, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи сільському голові;           

7) розробляє положення про Центр, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку;           

8) звітує про проведену роботу Центру у визначеному порядку;           

9) виконує повноваження державного реєстратора відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;           

10) виконує функції адміністратора Центру;           

11) діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються Лисянським селищним головою.           

5.3. Адміністратор - це посадова особа органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.           

5.4. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою.            Кількість адміністраторів визначається Радою.           

5.5. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адміністративних послуг.           

5.6. Основними завданнями адміністратора є:           

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо  адміністративних послуг, які надаються через Центр;           

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;           

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;           

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;           

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;           

6) надання адміністративних послуг за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг.           

5.7. Адміністратор має право:           

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;           

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;           

3) інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;           

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;           

5) порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.           

5.8. За рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.           

5.9. Працівники Центру діють в межах повноважень, визначених цим Положенням та посадовими інструкціями. Посадові інструкції на кожну посаду затверджуються Лисянським селищним головою.           

5.10. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Лисянського селищного голови.   Державний реєстратор має печатку (штамп), у тому числі електронну.           

Державний реєстратор має електронний цифровий підпис.           

Основними завданнями державного реєстратора є:           

1) здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;   

2) надання інформації про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону;           

3) забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;           

4) вжиття в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;           

5) здійснення інших заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно  та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;           

6) забезпечення прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;           

7) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;           

8) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;           

9) внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;           

10) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства.           

11) внесення пропозицій начальнику відділу надання адміністративних послуг селищної ради щодо удосконалення роботи  з питань державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;           

12) може виконувати функції адміністратора Центру.           

5.11. Головний спеціаліст з питань реєстрації місця проживання призначається на посаду та звільняються з посади селищним головою в установленому законодавством порядку.           

5.12. Головний спеціаліст з питань реєстрації місця проживання:           

1). забезпечує ведення реєстру територіальної громади з подальшим внесенням інформації до Єдиного демографічного реєстру та проводить роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці та при здійсненні обміну відомостями між реєстрами інших територіальних громад;           

2). забезпечує реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці           

3). оформлює та видає довідки про зняття/реєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб;           

4). готує відомості з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;           

5). вносить пропозиції начальнику відділу щодо удосконалення роботи з питань реєстрації місця проживання.           

6). може виконувати функції адміністратора Центру.           

5.13. Головний спеціаліст з питань реєстрації місця проживання має право:           

1). одержувати у встановленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів адміністрації району, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;           

2). залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);           

3). користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.         

5.14. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Лисянській селищній раді можуть бути утворені територіальні підрозділи Центру, віддалені  робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням Ради.           

5.15. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години. Конкретний режим роботи Центру, включаючи час прийому суб’єктів звернення, визначається відповідно до законодавства.           

5.16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ           

6.1. Начальник та працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ними своїх повноважень;         

6.2.  Начальник відділу та адміністратори несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг у встановленому законом порядку.          

6.3. Державний реєстратор у випадку прийняття незаконних рішень несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.         

 6.4. Дії або бездіяльність працівників відділу можуть бути оскаржені в суді.

Випадкове зображення